Sjøgløtt Barnevern

Traumebevisst omsorg

TBO baserer seg på en forståelsesramme som tar utgangspunkt i hvordan psykologiske traumer påvirker barns utvikling og fungering. Dette kan gjelde ulike områder som for eksempel relasjonsproblematikk, følelsesregulering, hukommelse, evne til refleksjon, evne til å håndtere ulike situasjoner på en adekvat måte. Hovedprinsippene i TBO er trygghet, relasjon og affektregulering. Vi har ulike innfallsvinkler i dette arbeidet, blant annet elementer fra kunstterapi.

Ressursfokusert tilnærming

Tar utgangspunkt i barnets ressurser for å styrke disse, og man har fokus på å hjelpe den enkelte til å se ulike løsningsalternativer.

Gjennom ressursfokus og løsningsorientert endringsarbeid vil vi bruke metoder for å hjelpe ungdommene til å se sammenhenger mellom følelser, tanker og handlingsmønster, som igjen kan utvikles til en bevissthet om seg selv i samspill med andre.

Systemisk teori

Ungdommenes handlinger må forstås som et ledd i en helhet, og har derfor sammenheng med hva andre mennesker i systemet gjør. Denne forståelsen innebærer at vi i vårt arbeid med den enkelte må forholde oss til flere arenaer i ungdommenes liv.

En viktig oppgave er å hjelpe ungdommene til å gjenopprette positive relasjoner i sitt nettverk, samtidig som det vil være nødvendig å etablere nye.

Mange av våre ungdommer vil trenge hjelp til å sortere i nettverket for seg selv, og bli bevisst på hvilke deler som påvirker dem i ulike retninger.

Vi kan også tilby

  • Miljøarbeider i hjemmet
  • Tilsyn ved samvær
  • Oppfølging på hybel
  • Avlastning for fosterforeldre